Klient detaliczny
Klient biznesowy

Aseptic Pro

Przeznaczenie:

Preparat alkoholowy do szybkiego odkażania i dezynfekcji powierzchni

Dedykowany:

Płyn z powodzeniem można stosować do odkażania zarówno w domach, jak i w placówkach użytku publicznego, w przychodniach, gabinetach lekarskich czy szpitalach. Jest bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.

Opis:

Preparat alkoholowy do szybkiego odkażania i dezynfekcji powierzchni – zarówno drzwi, klamek, poręczy, przedmiotów użytku codziennego, jak i większych powierzchni takich jak blaty, armatura sanitarna czy podłogi.

 

Dzięki odpowiednio dobranemu składowi i zawartości alkoholu etylowego, AsepticPro jest środkiem niezwykle skutecznym w zwalczaniu wirusów, grzybów i bakterii i zapobieganiu ich rozprzestrzeniania się. Przy czym nie niszczy i nie odbarwia czyszczonych powierzchni. AsepticPro nie wymaga rozcieńczania ani spłukiwania, do tego pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Typ:

Gotowy do użycia

Wydajność:

Wysoka – duże stężenie substancji aktywnych

Dostępne opakowania:

750ml, 5L, 25L

Sposób użycia:

nie rozcieńczać, rozpylić na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 1 minutę, można przetrzeć ściereczką. Stosować w rękawicach ochronnych, z ochroną oczu.

Ostrzeżenia:

  • Produkt działa drażniąco na oczy – w przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;
  • Spożycie grozi śmiercią – W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem / ośrodkiem zatruć;
  • Po wzionięciu drogą oddechową – zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój;
  • W razie potrzeby zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę;
  • Skutki uboczne – nie stwierdzono innych ubocznych skutków stosowania niż wynikające z klasyfikacji;
  • Wysoce łatwopalna ciecz i opary – przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić;
  • Trzymać z dala od dzieci;
  • Utylizacja – produkt/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne w swojej gminie;
  • Przechowywanie – przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Substancja czynna: Etanol 75g/100g (EC:200-578-6; CAS: 64-17-5) Zawiera: Etanol, kompozycje zapachowe.

 

Produkt zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie nr. 0238/TP/2020.